Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Joanny Kornackiej

§ 1

1. Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych za pośrednictwem Internetu, zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz wszystkich osób i podmiotów z wykorzystaniem Internetu przez Kancelarię Radcy Prawnego Joanna Kornacka, zwaną dalej Kancelarią.
2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204)

§ 2

1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
– złożenie zapytania za pośrednictwem wskazanego formularza,
– zaakceptowanie treści  regulaminu,
– otrzymanie informacji zwrotnej od Kancelarii dotyczącej wyceny i czasu realizacji usług,
– dokonanie przez Klienta przelewu ustalonego przez strony wynagrodzenia.
2. Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta na rzecz Kancelarii przelewu ustalonego przez strony wynagrodzenia.
3. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

§ 3

1. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.kornacka.pl, Kancelaria dokonuje analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a następnie dokonuje wyceny usługi oraz określa termin realizacji usługi  przesyłając  Klientowi ww. informacje do akceptacji na podany w zgłoszeniu adres internetowy.
2. W momencie gdy Klient zaakceptuje sporządzoną przez Kancelarię  wycenę oraz   termin realizacji usługi dokonuje wpłaty na podany poniżej numer konta bankowego Kancelarii.
Numer konta: 36 1140 2004 0000 3402 7487 8992

§ 4

1. W przypadku, gdy informację podane przez Klienta są niepełne i na ich podstawie niemożliwe jest udzielenie porady, przygotowanie projektu pisma lub sporządzenie opinii prawnej, Kancelaria skontaktuje się z Klientem z prośbą o podanie  informacji niezbędnych do wykonania usługi.
2. W sytuacji wymienionej w ust. 1 Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta, a termin udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na przedstawiony problem prawny ulega przedłużeniu.
Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych danych lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym, a  także za spóźnione uzupełnienie informacji

§ 5

1. W sytuacji, gdy Klient ma zastrzeżenia do merytorycznej treści udzielonej porady prawnej oraz terminu jej udzielenia, przysługuje mu prawo  do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.
Odpowiedź w sprawie reklamacji  zostaje  wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez  Użytkownika.

§ 6

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług.

§ 7

1.  W przypadku gdy udzielenie porady prawnej naruszałoby przepisy prawa lub zasady etyki radcy prawnego, Kancelaria ma prawo odmówić udzielenia porady prawnej.  W takiej sytuacji Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta.

§ 8

1. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie realizacji zlecenia w celu świadczenia usług przez Kancelarię oraz wystawienia dowodów księgowych.
2. Klient akceptując regulamin, oświadcza jednocześnie, że jest świadomy przysługujących mu praw uregulowanych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawa dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia.

§ 9

1. Kancelaria zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy  związanych z danymi osobowymi Klienta i nieudostępniania ich.
2. Podane przez Klienta informacje oraz dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu starannej realizacji usługi.
3. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji jakie uzyskała w związku z realizacją zlecenia.
4. W związku z faktem, iż świadczenie usług drogą elektroniczną związane jest z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internetowej, akceptując  niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że został poinformowany o ryzyku związanym ze świadczeniem usług droga internetową.

§ 10

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną rozstrzygane będzie przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

Nota prawna
Wykonując obowiązki nałożone na usługodawcę przez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Kancelaria podaje następujące informacje podstawowe:
Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Kornacka
ul. Daszyńskiego 25/II
50-310 Wrocław
NIP: 754 – 275-65-48
REGON: 022267996
Usługodawca posiada tytuł zawodowy Radcy Prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu  nr wpisu WR-2679.
Kancelaria świadczy usługi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (kodeks dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.kirp.pl/Akty-Prawne/Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego).
Kancelaria jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Klienta w celu realizacji usług.